w w w . t h a i o r t h o . p o l z a r . c o m

เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้

ตัวอย่างการใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้

เครื่องมือจัดฟันจะใช้ได้ผลดีกับผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 8-10 ปี ในการควบคุมการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรและเพื่อทำให้มีการเจริญเติบโตของกระดูกที่ดีเพื่อรองรับฟันที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกต่อไป

เครื่องใช้กระตุ้นเพื่อจัดฟันแอกติเวเตอร์ KI II 1

ใช้กับภาวะคางยุบ (= 70% ของภาวะขากรรไกรผิดปกติ) เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรล่าง

เครื่องใช้กระตุ้นเพื่อจัดฟันแอกติเวเตอร์ KI II 2

เครื่องใช้กระตุ้นโดยใช้แรงจากกล้ามเนื้อ-กล้ามเนื้อประสาท โดย Dr. Polzar ใช้ในภาวะฟันสบเหลื่อมชนิด Class II Division II Overbite เพื่อช่วยยกฟันสบลึกมาก ช่วยขยายฟันซ้อนเก แก้ไขฟันหน้าบนที่งุ้มลงมากเกินไป และเพื่อช่วยจัดฟันให้สบได้ปกติ

แผ่นจัดฟันหน้าแบบมีสกรูยึดฟันแต่ละซี่

เป็นแผ่นเครื่องมือจัดฟันที่ใช้เป็นขั้นแรกในภาวะสบ ฟันหน้าไขว้ ภาวะคางยื่นที่ฟันหน้าสบไขว้ผิดปกติ บ่อยครั้งใช้ในเด็กตั้งแต่อายุ 8 ปี เพื่อเป็นการรักษาเริ่มแรก

แผ่นจัดเคลื่อนฟันไปด้านไกลกลาง

เพื่อเคลื่อนฟันกรามซี่สุดท้ายไปด้านหลัง เพื่อทำที่ว่างไว้ให้หน่อฟันที่ยังฝังตัวอยู่ใต้ฟันน้ำนมให้มีที่อย่า งเพียงพอ บ่อยครั้งการใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดนี้พร้อมกับความร่วมมือที่ ดีของผู้ป่วยทำให้ไม่ต้องถอนฟันออก ซึ่งตามธรรมดาหากไม่มีที่เพียงพอจำเป็นต้องถอนฟันออกเสีย

เครื่องมือจัดฟันชนิดเป็นคู่ใช้ในการจัดกระดูกขากรรไกรล่าง ในแนวซ้ายขวา สวมใส่สบาย ไม่รบกวนในขณะพูด เหมาะสำหรับใช้ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเมื่ออายุมากแล้ว

Twin-Block2

แผ่นรีเทนเนอร์

เพื่อช่วยยึดคงสภาพฟันที่จัดเข้ารูปเป็นผลสำเร็ จแล้ว และเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันเคลื่อนตัวกลับตำแหน่ งเดิมก่อนได้รับการรักษา

upwards

เครื่องใช้กระตุ้นเพื่อจัดฟัน โดย Prof. Sander

ใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตในภาวะคางยุบและในกรณีกระดูก ขากรรไกรเล็กเกินไป

เครื่องใช้กระตุ้นเพื่อจัดฟัน โดย Bertoni

ใช้ในภาวะฟันสบเหลื่อมชนิด Class II Division II Overbite และในภาวะคางหลุบที่มีกระดูกขากรรไกรเล็ก เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ใช้ได้หลายทางในภาวะฟันสบเหลื่อมชนิ ดดังกล่าวข้างต้นและภาวะกระดูกขากรรไกรเล็กผิดปกติ

เครื่องมือจัดฟันแบบช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของขา กรรไกรบนในภาวะคางยื่น โดย Dr. Polzar

เนื่องจากส่วนโค้งตามด้านริมฝีปากของแผ่นจัดฟันบนข ากรรไกรบนอยู่ไกล้ฟันหน้าล่างมากกว่า จึงทำให้เกิดแรงกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกร บนได้ดี นอกจากนั้นแล้ว แผ่นเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้ยังใส่ได้สะดวกสบายไม่รบกว นและไม่หักชำรุดง่าย

แผงลวดยึดคงสภาพฟัน

ใช้แทนเครื่องมือชนิด เพื่อยึดคงสภาพฟันที่จัดด้วยแผ่นจัดเคลื่อนฟันไปด้านไกลกลา งแล้ว เพื่อป้องกันฟันที่เคลื่อนไปด้านหลังแล้วไม่ให้เคลื่อนกลับตำแ หน่งเดิม อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือครอบฟันเพื่อรักษาช่องว่างให้คงไว้ไ ด้อีกด้วย

แผ่นขยายขากรรไกรแนวขวาง

ใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรและส่วนโค้งของขากรรไกร

แผงรีเทนเนอร์

ใช้หลังการรักษาจัดฟันและใส่แผ่นรีเทนเนอร์ เมื่อฟันสบได้ปกติแล้ว

Last update 21.11.2008. This Page is not supported by anybody and does not accept advertisement and the content is originated to the autor vis. Prof. Dr. Gerhard Polzar (K.K.U.), Orthodontist.