w w w . t h a i o r t h o . p o l z a r . c o m

การวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายรังสีเอกซ์

การวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายรังสีเอกซ์เพื่อช่วยในการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

จากภาพถ่ายรังสีเอกซ์ทางด้านข้างศีรษะทำให้ทราบถึงลักษณะโครงสร้างของกระดูกกะโหลกศีรษะส่วนที่ค้ำจุนบริเวณใบหน้า ทิศทางการเจริญพัฒนาของกระดูกขากรรไกรและแนวของแกนฟัน จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางร่างกายต่างๆ ทำให้ทันตแพทย์จัดฟันได้รับข้อมูลที่สำคัญต่างๆในการวางแผนการรักษา เช่น

-ค่าการวัดความสัมพันธ์ตำแหน่งและขนาดของกระดูกขากรรไกรต่อกะโหลกศีรษะ
-ตำแหน่งและความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกช่วงล่างของกะโหลกศีรษะส่วนที่ป้องกันสมอง
-ค่าการวัดแนวของแกนฟันหน้าและฟันกราม
-ลักษณะและผลการวิเคราะห์โครงสร้างกระดูกกะโหลกศีรษะส่วนที่ค้ำจุนบริเวณใบหน้า
-ค่าการวัดทิศทางและระดับการเจริญพัฒนาของกระดูกส่วนต่างๆของกะโหลกศีรษะส่วนที่ค้ำจุนบริเวณใบหน้า
-ภาพแสดงเส้นทางเดินหายใจ (คับแคบผิดปกติหรือไม่)

ภาพรังสีกระดูกข้อมือ

ทั้งการเปลี่ยนฟันและการเจริญพัฒนาของกระดูกขากรรไกรที่จะเกิดขึ้นนับว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแบบที่ต้อง ใช้เวลารักษานานหลายปีและต้องคำนึงถึงการเจริญเติบโตพร้อมกันไปด้วย จากภาพรังสีกระดูกข้อมือจะสามารถทำให้กำหนดระยะการเจริญเติบโตของร่า งกายและพร้อมกันกับทำให้สามารถกำหนดระยะการเจริญพัฒนาของกระดูกข ากรรไกรได้ สำหรับการประเมินระดับการเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและระดับการเจริ ญพัฒนาของผู้ป่วยนั้นถือว่าอายุกระดูก (สภาวะการเจริญเติบโตของโครงกระดูก) เป็นตัวบ่งที่แน่ชัดเชื่อถือได้มากที่สุด ส่วนอายุฟัน (สภาวะของฟันที่มีอยู่) ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นตัวบอกสภาวะการเจริญพัฒนาของแต่ละบุคคล เนื่องจากการเจริญพัฒนาของฟันไม่สัมพันธ์กันกับการเจริญพัฒนาของโครงก ระดูก
ค่าผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีมือสามารถใช้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการกำ หนดเวลาเริ่มต้นรักษา แนวทางปฏิบัติการรักษาและระยะเวลาคงสภาพตามความจำเป็นได้ แต่ทว่าในเด็กวัยรุ่นจะถ่ายภาพกระดูกข้อมือก็ต่อเมื่อการเจริญพัฒนาของกระ ดูกขากรรไกรมีความสำคัญต่อผลสำเร็จในการรักษาเท่านั้น

เส้นกราฟแสดงการเจริญเติบโต

การเจริญเติบโตในเด็กผู้หญิง

การเจริญเติบโตในเด็กผู้ชาย

8 ปี

9 ปี

11 ปี

13 ปี

15 ปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกร

ภาวะกระดูกขากรรไกรผิดปกติโดยส่วนมากจะรักษาให้หายได้เมื่อ

ภาพรังสีแพโนรามา
(ภาพรังสีปริทัศน์)

ภาพรังสีปริทัศน์เป็นการถ่ายภาพรวมที่ใช้ปริมาณรังสีเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ภาพแสดงทั่วทั้งบริเวณขากรรไกรบนและล่าง
สามารถแสดงให้เห็นโครงสร้างและรูปร่างของฟัน ปาก ช่องคอและบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด
ภาพรังสีปริทัศน์มีความสำคัญเป็นพิเศษต่อการประเมินการเจริญพัฒนาของฟัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน จากภาพทำให้สามารถเห็นรูปร่างและตำแหน่งของหน่อฟันที่ยังไม่งอก ทำให้สามารถตรวจพบฟันซ้อนหรือหน่อฟันที่ขาดหายไปได้ และสามารถทำให้มองเห็นรากของฟันที่ยังมีอยู่
ทันตแพทย์จัดฟันสามารถวินิจฉัยได้จากรูปร่างของรากฟันว่า ฟันจะเคลื่อนที่ได้หรือไม่ หรือจะมีอุปสรรคในการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน
หลังจากทำการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเรียบร้อยแล้ว ภาพรังสีปริทัศน์ก็ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดตำแหน่งของฟันกรามซี่ที่ 3

upwards

Last update 21.11.2008. This Page is not supported by anybody and does not accept advertisement and the content is originated to the autor vis. Prof. Dr. Gerhard Polzar (K.K.U.), Orthodontist.