w w w . t h a i o r t h o . p o l z a r . c o m

ขอขอบพระคุณ

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง สำหรับมิตรภาพที่น่าประทับใจและที่กรุณาให้โอกาสได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และประ สบการณ์ทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณ
ท่านคณบดี คณะทันตแพทย์ศาสตร์
รศ.ทพ.อินทรพล หอวิจิตร

v.r. Prof. Dr. Dr. hc. Godfrey, Sydney
Prof. Dr. Somsak, Khon Kaen University
visiting Prof. Dr. Polzar (KKU), Germany

ภาพที่ 2 ดร.แกร์ฮาร์ด โพลซาร์ รศ.สมศักดิ์ กิจสหวงศ์ ศ.ดร.เคท ก็อดเฟรย์ (ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น) อดีตศาสตราจารย์แห่ง University of Sydney, Australia

และหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
ท่าน รศ.สมศักดิ์ กิจสหวงศ์ ที่กรุณาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทุกๆปี และได้กรุณามอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับอาจารย์สอนพิเศษชาวต่างประเทศ

อีกทั้งขอขอบพระคุณ
ท่าน รศ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ ที่กรุณาจัดหานักศึกษา ทันตแพทย์เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อทางด้านทันตกรรมจัดฟัน 

ขอขอบพระคุณ
ท่าน รศ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล และท่าน รศ.ดร.นิตา วิวัฒนทีปะ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกด้าน

ท่านอุปนายกทันตแพทยสภา ทันตแพทย์ศิริชัย ชูประวัติ ที่กรุณาให้คำแนะนำชี้แจงเกี่ยวกับระบบขององค์กรทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยและระบบการศึกษาต่อในปัจจุบัน

ข้าพเจ้าได้จัดทำโฮมเพจอันมีเนื้อหาเกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟันนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณตอบแทนความช่วยเหลือสนับสนุนจากสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้คุณนิรัญ หากระสัง ได้ให้ความช่วยเหลือในฐานะล่ามแปลเนื้อความเป็นภาษาไทย ข้าพเจ้าหวังว่าบทความต่างๆ ในโฮมเพจนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา “หมอจัดฟัน” ใหม่ของข้าพเจ้าได้บ้าง และหวังว่าจากขณะอ่านเนื้อหาข้อมูลคงจะทำให้เกิดความเพลิดเพลิน สนใจ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งคงจะสามารถช่วยลดความกระหายความรู้ด้านทันตกรรมจัดฟันลงได้บ้าง

แกร์ฮาร์ด โพลซาร์

ภาพที่ 1 อุปนายกทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย ทันตแพทย์ศิริชัย ชูประวัติ แสดงความยินดีต่อ ดร.แกร์ฮาร์ด โพลซาร์ เนื่องในโอกาสรับใบประกาศเกียรติคุณอาจารย์สอนพิเศษชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Vice President of dental council gratulation to the Certivicate of honour for the visiting Professorship at Khon Kaen University.

Main Page
www.polzar.com

 German Orthodontic case and textbook
www.zahnspange-kieferorthopaedie.de

Postgratuade study group for orthodontist dentistry at the third year in Khon Kaen University/2007

Invisalign Orthodontics
www.kieferorthopaede-frankfurt.com

upwards

Last update 21.11.2008. This Page is not supported by anybody and does not accept advertisement and the content is originated to the autor vis. Prof. Dr. Gerhard Polzar (K.K.U.), Orthodontist.